דלג לתוכן הראשי

רשימת שגיאות

Error in API parameters

1Body. Station parameter is missingחסר שדה station בגוף הבקשה
2Body. Plugin parameter is missingחסר שדה Plugin בגוף הבקשה
3Body. Company parameter is missingחסר שדה Company בגוף הבקשה
4Body. Message parameter is missingחסר שדה Message בגוף הבקשה
5body.message.netPassportID parameter is missingשדה netPassportID בשדה message שבגוף הבקשה
6body.message.pluginData parameter is missingחסר שדה pluginData בשדה message שבגוף הבקשה
7body.signature parameter is missingחסר שדהsignature בגוף הבקשה
8Not in serviceהתחנה המבוקשת לא בשרות - Hconnect
9netPassportID must consist of English characters and / or numbersמזהה ספק כולל אותיות אנגלית ו / או מספרים בלבד
10you are not allowed to use [moduleType] moduleאין הרשאה בחשבשבת למודול המבוקש
11Failed to load [moduleType] moduleשגיאה בטעינת המודול
12No [plugin] parameters fileאין קובץ פרמטרים למודול הנבחר
13Failed to validate [plugin] moduleשגיאה באימות הנתונים
14Batch file '[batchPath]' doesn't existקובץ אצווה לא קיים
15Invalid JSONJSON לא תקין

parameters file – קובץ הפרמטרים (בתחנה)

1no field keyאין שדה field
2'field' value is emptyערך השדה field ריק
3no required keyאין שדה required
4'required' value is not Booleanערך השדה required לא בולאני
5no type keyאין שדה type
6invalid 'type'ערך השדה type לא חוקי
7no length keyאין שדה length
8'length' value is not numericערך השדה length לא תואם לסוג בשדה type
9pluginData objectJSON הנתונים לא חוקי
10no data key in pluginDataאין שדה dataבpluginData
11your data is not an arrayסוג השדה data אינו מערך

Invalid data- נתונים לא תקינים

1required fieldשדה נדרש
2type error , [field] is not a [field type]סוג הערך שנשלח שגוי
3length err ([field]) length ([length]) is not small equal to [type] length ([field length])אורך הערך שנשלח שגוי